Kultaisen Kuution kriteerit PDF Tulosta

Kriteerit

1. Opettaja tai muu opetusryhmän ammattilainen

Perustaso:

Opettajalla on:
● elävä ja kehittävä kiinnostus matematiikkaa kohtaan
● kyky havaita ja löytää arjesta matematiikkaa
● kyky havainnollistaa ja konkretisoida matematiikkaa
● taito hyödyntää arjen tilanteita ja stimuloida lapsia matemaattiseen ajatteluun
● kuunteleva asenne tarkkaillessaan lasten matemaattisen ajattelun kehittymistä
● halu ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan kouluttautumalla.

Kouluttajataso:

Opettaja:
● jakaa ja levittää matematiikan osaamista ja on valmis vastaanottamaan ideoita muilta
● toimii matematiikan sisältöjen kouluttajana Kultaisessa Kuutiossa tai muualla
● on saanut koulutusta matematiikkaan esim. esi- ja alkuopetus 15 ov tai muita kursseja

Huom! Kouluttajatasoa voivat hakea Kultaisen Kuution kouluttajaryhmässä mukana olevat opettajat, jotka ovat jo kouluttaneet matematiikan esiopetuksen sisältöjä. Muut kuin edelliset, myös kouluttajaryhmässä olevat opettajat, hakevat perustason mukaista kannustinta.

2. Tiimi

● tiimillä on kiinnostusta kehittää ja tarvittaessa muuttaa toimintatapojaan
● tiimillä on halu oppia uutta ja kehittyä työyhteisönä

3. Työyksikkö

● työyksiköllä on kiinnostusta kehittää ja tarvittaessa muuttaa toimintatapojaan
● työyksiköllä on halu oppia uutta ja kehittyä työyhteisönä

4. Opetussuunnitelma

● hyvin rakennettu ja kattava opetussuunnitelma, joka antaa jouston ja luovuuden mahdollisuuden
● opetuksessa painottuvat ensisijaisesti käsitteiden konkretisoiminen lapsen kehityspsykologisen iän mukaan sopivalla tavalla, luokittelu, vertailu ja järjestykseen asettaminen luotaessa pohjaa matemaattis-loogiselle ajattelulle
● huomioidaan myös tilaorientaatio, kaksi- ja kolmiulotteinen geometria, mittaaminen ja tilastot
● käytetään monipuolisia opetusmenetelmiä
● matematiikkaa eheytetään myös muihin sisältöalueisiin ja päinvastoin
● matematiikka on osa toimintakulttuuria
● matematiikan opetus integroituu monipuolisesti:
- vapaaseen leikkiin
- lasten oma-aloitteisiin puuhiin
- arkeen ja juhlaan
- äidinkieleen
- liikuntaan
- kuvataiteeseen
- luonto- ja ympäristökasvatukseen

5. Erilaiset oppijat

● matematiikan opetus huomioi yksilölliset erot ja lähtötasot matematiikan opetuksessa sekä erilaiset oppimistavat
● huomioidaan maahanmuuttajalasten erilainen kulttuuritausta
● laaditaan tarvittaessa yksilölliset tavoitteet
● tuetaan ja huolehditaan niistä lapsista, joilla on erityisiä vaikeuksia perusasioiden oppimisessa

6. Toimintaympäristö

● toimivat ja tarkoituksenmukaiset välineet
● välineiden järjestelmällinen esillepano
● matematiikka on toimintaympäristössä myös muuten selkeästi esillä
● matematiikan välineitä lasten saatavilla muutenkin kuin varsinaisten tuokioiden aikana
● matematiikka on tärkeä osa arjen toimintaa, joten se on esillä erilaisissa tilanteissa
●keskeistä on kannustaa lasta omaan ilmaisuun, puhumiseen, väittelyyn ja perustelujen esiintuomiseen myös matematiikan näkökulmasta
● lasten ilon, onnistumisen ja osaamisen tunteen vahvistaminen

7. Matematiikan integroituminen

● matematiikan opetus integroituu monipuolisesti:
1. vapaaseen leikkiin
2. odottelutilanteisiin
3. lasten oma-aloitteisiin puuhiin
4. arkeen ja juhlaan
5. äidinkieleen
6. kuvataiteeseen
7. luonto- ja ympäristökasvatukseen
8. musiikkiin
9. liikuntaan

8. Arviointi

● lasten matemaattista toimintaa ja ajattelua arvioidaan monenlaisissa tilanteissa; ei pelkästään kynä- ja paperityössä, vaan erityisesti vapaassa toiminnassa, keskusteluissa ja leikeissä

9. Yhteydenpito

● hyvässä esiopetuksessa vanhemmille kerrotaan mitä esiopetusvuonna tapahtuu matematiikassa, ja pidetään heidät ajan tasalla (ajatuksena, että vanhemmat "vapautetaan" omasta ahdistuksesta opettaa matematiikkaa ja olla siitä huolissaan lastensa kohdalla)

● luodaan yhteistyötä lasten tulevien koulujen kanssa, rakennetaan siltaa varhaiskasvatuksesta perusopetukseen

Viimeksi päivitetty 27.02.2009 16:12